بسته های نیترو مداینستا

بسته های زیر برای افزایش مقطعی ولی با حجم بالای فالور، لایک، کامنت و بازدید استوری و تلوزیون اینستاگرام طراحی شده اند، ضمانت ریزش این بسته ها نسبت به استفاده از نرم افزار تخصصی مدیریت پیج مداینستا بسیار کمتر است، اما ایرانی و واقعی بودن تمام پکیج ها تضمین می شودنیترو های موجود برای

افزایش فالور واقعی ایرانی

تمامی پکیج ها به صورت آنی پس از پرداخت فعال می شوند

لطفا آدی اینستاگرام خود را بدون @ وارد نمایید : myInstagramId

100 فالور ایرانی

1,600 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

250 فالور ایرانی

4,000 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

500 فالور ایرانی

8,000 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

1000 فالور ایرانی

16,000 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

2000 فالور ایرانی

31,000 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

5000 فالور ایرانی

75,000 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

10,000 فالور ایرانی

140,000 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

15,000 فالور ایرانی

200,000 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

20,000 فالور ایرانی

250,000 تومان
 • سرعت عالی
 • ریزش خیلی کم
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید
نیترو های موجود برای

افزایش لایک واقعی ایرانی

تمامی پکیج ها به صورت آنی پس از پرداخت فعال می شوند

لطفا آدرس پست مورد نظر را مطابق نمونه وارد کنید : https://instagram.com/p/XXXXXXXX

100 لایک ایرانی

500 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

200 لایک ایرانی

1000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

500 لایک ایرانی

2,500 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

1000 لایک ایرانی

5,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

2000 لایک ایرانی

10,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

5000 لایک ایرانی

25,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

10000 لایک ایرانی

50000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

20000 لایک ایرانی

100,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید
نیترو های موجود برای

افزایش بازدید پست واقعی ایرانی

تمامی پکیج ها به صورت آنی پس از پرداخت فعال می شوند

لطفا آدرس پست مورد نظر را مطابق نمونه وارد کنید : https://instagram.com/p/XXXXXXXX

500 بازدید پست ایرانی

1,500 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

1000 بازدید پست ایرانی

2,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

2000 بازدید پست ایرانی

4,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

5000 بازدید پست ایرانی

9,500 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

10000 بازدید پست ایرانی

18,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

20000 بازدید پست ایرانی

34,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

50000 بازدید پست ایرانی

80,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

100000 بازدید پست ایرانی

150,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید
نیترو های موجود برای

افزایش بازدید استوری واقعی ایرانی

تمامی پکیج ها به صورت آنی پس از پرداخت فعال می شوند

لطفا آدی اینستاگرام خود را بدون @ وارد نمایید : myInstagramId

500 بازدید استوری ایرانی

4,500 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

1000 بازدید استوری ایرانی

9,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

2000 بازدید استوری ایرانی

17,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

5000 بازدید استوری ایرانی

40,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

10000 بازدید استوری ایرانی

75,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

20000 بازدید استوری ایرانی

140,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

50000 بازدید استوری ایرانی

330,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

100000 بازدید استوری ایرانی

630,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید
نیترو های موجود برای

افزایش بازدید IGTV واقعی ایرانی

تمامی پکیج ها به صورت آنی پس از پرداخت فعال می شوند

لطفا آدرس پست IGTV مورد نظر را مطابق نمونه وارد کنید : https://instagram.com/p/XXXXXXXX

1000 بازدید IGTV ایرانی

3,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

2000 بازدید IGTV ایرانی

5,500 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

5000 بازدید IGTV ایرانی

13,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

10000 بازدید IGTV ایرانی

25,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

20000 بازدید IGTV ایرانی

45,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

50000 بازدید IGTV ایرانی

105,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

100000 بازدید IGTV ایرانی

200,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید

200000 بازدید IGTV ایرانی

375,000 تومان
 • سرعت عالی
 • برای دستیابی به بهترین نتیجه حتما اکانت خود را پابلیک و عمومی کنید


پاسخ به برخی

سوالات متداول پیش از خرید

آیا فالورها ایرانی هستند؟

بله تمامی کاربرها ایرانی و واقعی هستند، به جز پکیج هایی که مشخصا ذکر شده باشد

نحوه پرداخت به چه صورت است

پرداخت توسط درگاه پرداخت اینترنتی و با استفاده از تمام کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب انجام می شود

آیا فالورها دائمی هستند؟

با توجه به اینکه تمام اکانت ها واقعی و ایرانی هستند طبیعی است که حفظ آنها بر عهده شما و محتوای ارائه شده در صفحه شما خواهد بود و طبیعتا تعداد محدودی ریزش وجود خواهد داشت

آیا لازم است رمز عبور صفحه را به شما بدهم؟

خیر، برای استفاده از بسته های نیترو تنها به آی دی شما احتیاج داریم و رمز عبور لازم نیست

همین امروز پنل کاربری رایگان خود را دریافت کنید

مد اینستا یک نرم افزار پیشرفته مدیریت صفحات اینستاگرامی تحت وب است که امکانات بسیار زیادی را برای مدیریت پیج در اختیار شما قرار می دهد، از جمله فالو خودکار، کامنت خودکار، لایک خودکار، آنفالو خودکار، پیغام خوش آمد گویی به فالورهای جدید، انتشار پست خودکار، زمان بندی انتشار پست برای انتشار در آینده!

ثبت نام و استفاده برای مدت 3 روز رایگان است

ایران-تهران

MrCode.ir